آموزش نصب و راه اندازی Teamspeak 3 روی CentOS 6.4

تیم اسپیک (TeamSpeak) چیست؟ نرم افزار TeamSpeak امکان برقراری ارتباط صوتی (مکالمه) از طریق اینترنت را فراهم میکند. این مکالمه میتواند به صورت دو نفره، و یا به صورت یک کنفرانس گروهی باشد.دلیل محبوبیت نرم افزار تیم اسپیک، استفاده گسترده از آن در بین طرفداران بازی های آنلاین است. افرادی که قصد دارند روی یک سرور اینترنتی مشغول بازی با یکدیگر شوند، با کمک نرم افزار TeamSpeak میتوانند هماهنگی های لازم را انجام دهند، و یا سوالات خود را از یکدیگر بپرسند.نرم افزار تیم اسپیک امکانات خوبی برای ساماندهی و هماهنگی برای انجام بازی های گروهی آنلاین دارد. (مثل ذخیره آدرس سرور ها) به همین دلیل هم با اینکه نرم افزارهای زیادی برای کنفرانس اینترنتی وجود دارند، اما TeamSpeak تبدیل به یک نرم افزار استاندارد برای طرفداران بازی های آنلاین گروهی شده است.(به عنوان مثال، بیشتر افرادی که به صورت آنلاین و گروهی به انجام بازی هایی مثل کانتر میپردازند، همیشه از نرم افزار تیم اسپک برای هماهنگی و قرار گذاشتن روی سرورها استفاده میکنند)امکانات نرم افزار TeamSpeak آنقدر گسترده است که از آن میتوان برای برقراری کنفرانس های کاری نیز استفاده کرد. سرورهای قدرتمند این نرم افزار، امکان اتصال صدها کاربر همزمان در یک کنفرانس را فراهم میکند.و حالا بریم سراغ اصل مطلب که مربوط به نصب و راه اندازی این سرویس روی CentOS 6.4 هست شما کافی هست تمام دستورات پایین وارد کنید و تمام خواهد شد.

# Secure Iptables iptables -F iptables -X iptables -t nat -F iptables -t nat -X iptables -t mangle -F iptables -t mangle -X iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Teamspeak iptables -I INPUT -p udp –dport 9987 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp –sport 9987 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 30033 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –sport 30033 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 10011 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –sport 10011 -j ACCEPT

# HTTP(s) iptables -I INPUT -p tcp –dport 80 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –sport 80 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp –dport 443 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –sport 443 -j ACCEPT

# SSH iptables -I INPUT -p tcp –dport 22 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p tcp –sport 22 -j ACCEPT

# DNS iptables -I INPUT -p udp –dport 53 -j ACCEPT iptables -I INPUT -p udp –sport 53 -j ACCEPT

service iptables save && service iptables restart

# Update system yum -y update

# Add Teamspeak user useradd teamspeak

# Download, unzip and cleanup Teamspeak cd /home/teamspeak wget http://ftp.4players.de/pub/hosted/ts3/releases/3.0.7.1/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz tar xvfz teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz mv teamspeak3-server_linux-amd64/* `pwd` rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64 && rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz

# Add chkconfig support to startup file and link to binary sed -i ‘s/# All rights reserved/# All rights reserved\n# chkconfig: 2345 99 00/g’ ts3server_startscript.sh ln -s /home/teamspeak/ts3server_startscript.sh /etc/init.d/teamspeak

# Change permissions of Teamspeak chown -R teamspeak:teamspeak /home/teamspeak chown -R teamspeak:teamspeak /etc/init.d/teamspeak

# Remount shared memory mount -t tmpfs tmpfs /dev/shm

# Change to Teamspeak user and run server su teamspeak ./ts3server_startscript.sh start

echo “Your Teamspeak URL is: `curl ipv4.icanhazip.com`”