آموزش نصب و راه اندازی TeamSpeak 3 روی CentOS 6.4

تیم اسپیک (TeamSpeak) چیست؟
نرم افزار TeamSpeak امکان برقراری ارتباط صوتی (مکالمه) از طریق اینترنت را فراهم میکند. این مکالمه میتواند به صورت دو نفره، و یا به صورت یک کنفرانس گروهی باشد.

دلیل محبوبیت نرم افزار تیم اسپیک، استفاده گسترده از آن در بین طرفداران بازی های آنلاین است. افرادی که قصد دارند روی یک سرور اینترنتی مشغول بازی با یکدیگر شوند، با کمک نرم افزار TeamSpeak میتوانند هماهنگی های لازم را انجام دهند، و یا سوالات خود را از یکدیگر بپرسند.

نرم افزار تیم اسپیک امکانات خوبی برای ساماندهی و هماهنگی برای انجام بازی های گروهی آنلاین دارد. (مثل ذخیره آدرس سرور ها)
به همین دلیل هم با اینکه نرم افزارهای زیادی برای کنفرانس اینترنتی وجود دارند، اما TeamSpeak تبدیل به یک نرم افزار استاندارد برای طرفداران بازی های آنلاین گروهی شده است.

(به عنوان مثال، بیشتر افرادی که به صورت آنلاین و گروهی به انجام بازی هایی مثل کانتر میپردازند، همیشه از نرم افزار تیم اسپک برای هماهنگی و قرار گذاشتن روی سرورها استفاده میکنند)

امکانات نرم افزار TeamSpeak آنقدر گسترده است که از آن میتوان برای برقراری کنفرانس های کاری نیز استفاده کرد. سرورهای قدرتمند این نرم افزار، امکان اتصال صدها کاربر همزمان در یک کنفرانس را فراهم میکند.

و حالا بریم سراغ اصل مطلب که مربوط به نصب و راه اندازی این سرویس روی CentOS 6.4 هست شما کافی هست تمام دستورات پایین وارد کنید و تمام خواهد شد.

				
					# Secure Iptables
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT DROP
iptables -P FORWARD DROP
iptables -P OUTPUT ACCEPT

# Teamspeak
iptables -I INPUT -p udp --dport 9987 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --sport 9987 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp --dport 30033 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 30033 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp --dport 10011 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 10011 -j ACCEPT

# HTTP(s)
iptables -I INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 80 -j ACCEPT

iptables -I INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 443 -j ACCEPT

# SSH
iptables -I INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p tcp --sport 22 -j ACCEPT

# DNS
iptables -I INPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
iptables -I INPUT -p udp --sport 53 -j ACCEPT

service iptables save && service iptables restart

# Update system
yum -y update

# Add Teamspeak user
useradd teamspeak

# Download, unzip and cleanup Teamspeak
cd /home/teamspeak
wget http://ftp.4players.de/pub/hosted/ts3/releases/3.0.7.1/teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz
tar xvfz teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz
mv teamspeak3-server_linux-amd64/* `pwd`
rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64 && rm -rf teamspeak3-server_linux-amd64-3.0.7.1.tar.gz

# Add chkconfig support to startup file and link to binary
sed -i 's/# All rights reserved/# All rights reserved\n# chkconfig: 2345 99 00/g' ts3server_startscript.sh
ln -s /home/teamspeak/ts3server_startscript.sh /etc/init.d/teamspeak

# Change permissions of Teamspeak
chown -R teamspeak:teamspeak /home/teamspeak
chown -R teamspeak:teamspeak /etc/init.d/teamspeak

# Remount shared memory
mount -t tmpfs tmpfs /dev/shm

# Change to Teamspeak user and run server
su teamspeak
./ts3server_startscript.sh start

echo "Your Teamspeak URL is: `curl ipv4.icanhazip.com`"
				
			

به همین سادی شما توانستید TeamSpeak 3 را در سرور لینوکسی خودتان راه اندازی و فعال کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *