چطور می توانیم فعالیت گذشته دستور YUM در لینوکس ببنیم؟

دستور کامتی YUM که دستور رایج در سرور های لینوکسی هست برای اینکه مشاهده هیستوری لینوکس ببنید که از این دستور در چه زمان های و چه نوع استفاده ای شده است از این دستور کافی هست درخواست مشاهده فعالیت های گذشته به صورت کامنت به سرور لینوکسی خود بدهد که ساختار آن اینگونه هست و پاسخی مانند جواب زیر به شما نمایش داده خواهد شد.به وسیله SSH وارد سرور لینوکسی خودمان خواهیم شد و دستور زیر را خواهیم زد.

yum history

و یا
yum history list
و در مشاهده خواهید کرد چنین خروجی را:

root@server [~]# yum history Loaded plugins: fastestmirror ID | Login user | Date and time | Action(s) | Altered ——————————————————————————- 9 | root | 2014-01-11 04:36 | Update | 1 8 | root | 2014-01-09 04:36 | Update | 2 7 | root | 2014-01-05 04:36 | Update | 1 P< 6 | root | 2014-01-03 19:45 | Install | 10 >< 5 | root | 2014-01-03 19:11 | Install | 3 >< 4 | root | 2014-01-03 18:50 | Install | 115 >< 3 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 53 > 2 | root | 2014-01-03 18:49 | Install | 1 1 | root | 2014-01-03 18:41 | I, U | 120 EE history list root@server [~]#