چگونه می توانیم پسورد لینوکس را ریست کنیم؟

به آسانی می توانید شما پسورد هر سیستم عاملی که دارید در بوت و یا با استفاده از ابزار های بسیار زیادی که هست در صورت فراموش کردن رمز عبور ریست کنید و مجبور به نصب مجدد سیستم عامل نباشد.

به علت اینکه تمام مراحل مشخص هست و نیازی به توضیحات متعدد نیست به زبان انگلیسی تمام مراحل برای شما درج می کنم اگر جایی مشکل داشتید در قسمت نظرت مطلب اعلام کنید.

چگونه می توانیم پسورد لینوکس را ریست کنیم؟اینگونه که نوشتیم

CentOS 6
Click [View Console] to access the console and click the send CTRL+ALT+DEL button on the top right. Alternatively, you can also click [RESTART] to restart the server.
You will see a GRUB boot prompt telling you to press any key – you have only a few seconds to press a key to stop the automated booting process. (If you miss this prompt you will need to restart the VM again)
At the GRUB prompt, type “a” to append to the boot command.
Add the text “single” and press enter.
System will boot and you will see the root prompt. Type “passwd” to change the root password and then reboot again.
Debian, Ubuntu, CentOS 7
Click [View Console] to access the console and click the send CTRL+ALT+DEL button on the top right. Alternatively, you can also click [RESTART] to restart the server.
As soon as the boot process starts, press ESC to bring up the GRUB boot prompt. You may need to turn the system off from the control panel and then back on to reach the GRUB boot prompt.
You will see a GRUB boot prompt – press “e” to edit the first boot option. (If you do not see the GRUB prompt, you may need to press any key to bring it up before the machine boots)
Find the kernel line (starts with “linux /boot/”) and add init=”/bin/bash” at the end of the line
Press CTRL-X or F10 to boot.
System will boot and you will see the root prompt. Type “mount -rw -o remount /” and then “passwd” to change the root password and then reboot again.
FreeBSD
The boot menu has an option to boot into single user mode. Press the key for single user mode (2). At the root prompt, type “passwd” to change the root password and then reboot again.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *