آموزش فعال کردن EPEL بر روی CentOS

آموزش فعال کردن EPEL بر روی CentOSپیش زمینه:پکیج های اضافه فدورا  برای (Enterprise Linux(EPEL توانایی نصب نرم افزار را فراهم کرده است که شامل CentOS  یا (Red Hat Enterprise Linux (RHEL نمیشود .EPEL توسط Red Hat حمایت نمیشود و یک تلاش داوطلبانه از  Fedora Community است اگرچه یک منبع حمایت شده خوب است اما هیچ قرارداد حمایتی  برای نرم افزارهایش نداردفعال کردن با پکیج :منبع CentOS Extras شامل یک پکیج برای نصب  EPEL است و فعال شده است برای نصب EPEL دستورات زیر را پیروی کنید

sudo yum install epel-release

فعال کردن با نصب دستی :

   CentOS and Red Hat Enterprise Linux 5

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/5/x86_64/epel-release-5-4.noarch.rpm sudo rpm -Uvh epel-release-5*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 6.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-

8.noarch.rpm sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

CentOS and Red Hat Enterprise Linux 7.x

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/7/x86_64/e/epel-release-7-5.noarch.rpm sudo rpm -Uvh epel-release-7*.rpm