لوگو

نصب Minecraft Server در CentOS6

این مقاله شما را از طریق تنظیمات minecraft server برروی وی پی اس SSD با عملکرد بالا راهنمایی میکند

شما یاد میگیرید که چگونه Minecraft Server را روی CentOS6 نصب کنید

موارد مورد نیاز:

Putty SSH Client

2GB RAM VPS Server With CentOS 6 x64 Installed

راه اندازی:

ساخت Minecraft Server بسیار ساده است .به سرور وی پی اس CentOS 6 1GB RAM جدید خود وصل شوید و

Java 1.6.0 رانصب کنید JDK راباز کنید

ssh root@ip.ip.ip.ip
[root@diakoweb~]# yum install java-1.6.0-openjdk

Is this ok [y/N]: y

شما یک بار JDK را نصب کرده اید ما باید یک کاربر برای راه اندازی Minecraft Server
شما بسازیم این کار برای هدفهای امنیتی است وقتی که برای راه اندازیMinecraft Server به عنوان روت به درستی عمل نکند.

adduser mcserver
passwd mcserver
#set a secure password.
yum install screen
#this allows you to run screen while su’d from root for the next step
chown mcserver `tty`

حالا بیایید کاربران را تغییر دهیم و Minecraft Server را نصب کنید

su – mcserver
mkdir minecraft
cd minecraft
wget http://minecraft.net/download/minecraft_server.jar
chmod +x minecraft_server.jar
screen
#start your Minecraft Server
java -Xmx768M -Xms768M -jar minecraft_server.jar nogui

تبریک. Minecraft Server شماالان بالا آمده و در حال نصب بر روی سرور وی پی اس SSD با عملکرد بالای شماست.

توجه:برای راه اندازی روی 768MB VPS همانند دستورات بالا عمل کنید اما دراخرین دستور جاوا را تغییر دهید به :

java -Xmx512M -Xms512M -jar minecraft_server.jar nogui

اگر شما به پلیر های بیشتر(و همچنین رم بیشتر) نیاز دارید فقط کافیه نمونه بزرگتر را راه اندازی کنیدو به سادگی 256M از میزان رم نمونه تخصیص داده شده تان کم کنید
برای مثال نمونه4096 باXmX3840M -Xms3840M راه اندازی میشود.