انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Apache 2

در این آموزش نحوه انتقال درخواست های نا امن HTTP به HTTPS در Apache 2 فرا خواهید گرفت.موارد مورد نیاز برای راه اندازی:داشتن یک سرور لینوکسی که می توانید از دیاکو وب تهیه کنید.یک دامنه که DNS های آن روی سرور لینوکسی مورد نظر تعریف شده باشد به عنوان مثال example.comو داشتن یک SSL نصب شده برای انجام انتقال به آن راه اندازی انتقال در آپاچیدر آپاچی باید در ابتدا mod_rewrite را فعال کنید می توانید با این دستور فعال کنید sudo a2enmod rewriteدو روش برای انتقال درخواست ها از HTTP به HTTPS وجود دارد.روش اول استفاده از .htaccess برای انتقال درخواست ها که در آن قرار می دهیم.

[info]

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTPS} !=on
RewriteRule ^/?(.*) https://%{SERVER_NAME}/$1 [R,L]

[/info]

روش بعدی که روز پورت 80 به صورت مستقیم تمام درخواست ها را منتقل خواهد کرد که باید در هاست مجازی ایجاد شده اضافه کنید. 

[info]

<VirtualHost *:80>
  ServerName example.com
  ServerAlias example.com www.example.com
  Redirect 301 / https://example.com/
</VirtualHost>

<VirtualHost _default_:443>
  ServerName example.com

  SSLEngine On
  #other vhost settings go here (e.g. ssl, logs, site root)
</VirtualHost>