وبلاگ دیاکو وب

انتقال درخواست HTTP به HTTPS در Nginx

در این نوشته شما فرا خواهید گرفت که چگونه درخواست های نا امن HTTP با به درخواست های HTTPS منتقل و ایمن سازی کنید در وب سرور متن باز انجنیکس که محبوبیت زیادی نیز در بین کاربران ایرانی برای نصب روی سرور مجازی و وب سرور ها دارد.

موارد مورد نیاز:
یک سرور که وب سرور Ngnix روی آن نصب و در حال کار باشد.
یک نام دامنه که دی ان اس ها تنظیم شده باشند که بتوان به صورت مثال به این گونه وارد آن صفحه شد example.com
در حال خوب شما باید یک SSL برای نصب داشته باشید.

نصب منتقل کننده درخواست HTTP به HTTPS در Nginx:
باید اضافه کنید به vhost خود دستورات زیر را و اقدام به راه اندازی مجدد سرویس کنید.

 

[info]

server {
  listen 80;
  server_name example.com www.example.com;
  return 301 https://example.com$request_uri;
}

server {
  listen 443 ssl;
  server_name example.com;

  ssl_certificate   /path/to/cert-crt.crt;
  ssl_certificate_key /path/to/cert-key.key;
  #other site settings go here (e.g. ssl, logs, site root)
}

[/info]