blog posts

ساخت یک شبکه مجازی خصوصی در لینوکس

اگر شما بخواهید در سرور خود یکی شبکه مجازی خصوصی داشته باشید باید با استفاده از یک IP محلی اقدام به ایجاد یک کارت شبکه داخلی کنید. که می توانید طبق آموزش زیر جلو بروید برای راه اندازی آن.

در داخل سرور های Centos کافی هست در این مسیر با یک ویرایشگر وارد شوید و فایل را ایجاد کنید /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 و نیز اطلاعات زیر را در آن وارد کنید و ذخیره کنید.

DEVICE=eth1
ONBOOT=yes
NM_CONTROLLED=no
BOOTPROTO=static
IPADDR=10.99.0.200
NETMASK=255.255.0.0
IPV6INIT=no
MTU=1450

و در سیستم عامل Debian/Ubuntu به شکل زیر /etc/network/interfaces add

auto eth1
iface eth1 inet static
address 10.99.0.200
netmask 255.255.0.0
mtu 1450

و در سیستم عامل FreeBSD به شکل زیر اضافه کنید /etc/rc.conf

ifconfig_vtnet1=”inet 10.99.0.200 netmask 255.255.0.0″