ساخت یک شبکه مجازی خصوصی در لینوکس

اگر شما بخواهید در سرور خود یکی شبکه مجازی خصوصی داشته باشید باید با استفاده از یک IP محلی اقدام به ایجاد یک کارت شبکه داخلی کنید. که می توانید طبق آموزش زیر جلو بروید برای راه اندازی آن.در داخل سرور های Centos کافی هست در این مسیر با یک ویرایشگر وارد شوید و فایل را ایجاد کنید /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-eth1 و نیز اطلاعات زیر را در آن وارد کنید و ذخیره کنید.

DEVICE=eth1 ONBOOT=yes NM_CONTROLLED=no BOOTPROTO=static IPADDR=10.99.0.200 NETMASK=255.255.0.0 IPV6INIT=no MTU=1450

و در سیستم عامل Debian/Ubuntu به شکل زیر /etc/network/interfaces add

auto eth1 iface eth1 inet static address 10.99.0.200 netmask 255.255.0.0 mtu 1450

و در سیستم عامل FreeBSD به شکل زیر اضافه کنید /etc/rc.conf

ifconfig_vtnet1=”inet 10.99.0.200 netmask 255.255.0.0″