blog posts

مشاهده پورت های باز روی سرور لینوکس

دستوری که امروز به کار اکثر مدیران سرور خواهد اومد این دستور هست که با زدن آن لیست پورت های باز داخل یک سرور لینوکسی بر روی TCP مشاهده خواهید کرد.

 

lsof -i TCP

و یا با این دستور می توانید برای مشاهده پورت های باز روی سرور لینوکس دریافت کنید.

lsof -Pni4 | grep LISTEN