نصب WordPress با Apache, PHP and MySQL

آموزش نصب WordPress با Apache, PHP and MySQLشما میتوانید اسکریپ زیر را در ssh برای راه اندازی کنترل پنل کپی پیس کنید تمامی پکیج های مورد نیاز برای راه اندازی WordPress راه اندازی خواهد شد گواهینامه دیتا بیس تولید و درون ریزی میشود و پورتهای ضروری را باز میکند

#/bin/sh install_dir=”/var/www/html” #Creating Random WP Database Credenitals db_name=”wp`date +%s`” db_user=$db_name db_password=`date |md5sum |cut -c ‘1-12’` sleep 1 mysqlrootpass=`date |md5sum |cut -c ‘1-12’` sleep 1 ftp_password=`date |md5sum |cut -c ‘1-12’`

#### Install Packages for https and mysql yum -y install httpd httpd-devel yum -y install mysql mysql-server mysql-devel yum -y install lynx vsftpd ##### Open firewall for http and SSL iptables -F iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j ACCEPT /etc/init.d/iptables save /etc/init.d/iptables restart #### Start http /etc/init.d/httpd start chkconfig httpd on

#### Start mysql and set root password /etc/init.d/mysqld start chkconfig mysqld on

/usr/bin/mysql -e “USE mysql;” /usr/bin/mysql -e “UPDATE user SET Password=PASSWORD($mysqlrootpass) WHERE user=’root’;” /usr/bin/mysql -e “FLUSH PRIVILEGES;” touch /root/.my.cnf chmod 640 /root/.my.cnf echo “[client]”>/root/.my.cnf echo “user=root”>/root/.my.cnf echo “password=”$mysqlrootpass>/root/.my.cnf ####Install PHP yum -y install php php-common php-mysql php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-devel

sed -i ‘0,/AllowOverride\ None/! {0,/AllowOverride\ None/ s/AllowOverride\ None/AllowOverride\ All/}’ /etc/httpd/conf/httpd.conf #Allow htaccess usage

/etc/init.d/httpd restart

####Download and extract latest WordPress Package if test -f /tmp/latest.tar.gz then echo “WP is already downloaded.” else echo “Downloading WordPress” cd /tmp/ && wget “http://wordpress.org/latest.tar.gz”; fi

/bin/tar -C $install_dir -zxf /tmp/latest.tar.gz –strip-components=1 chown apache: $install_dir -R #### Set FTP Credentials echo $ftp_password | passwd apache –stdin /etc/init.d/vsftpd start chkconfig vsftpd on

#### Create WP-config and set DB credentials /bin/mv $install_dir/wp-config-sample.php $install_dir/wp-config.php

/bin/sed -i “s/database_name_here/$db_name/g” $install_dir/wp-config.php /bin/sed -i “s/username_here/$db_user/g” $install_dir/wp-config.php /bin/sed -i “s/password_here/$db_password/g” $install_dir/wp-config.php

cat << EOF >> $install_dir/wp-config.php define(‘FS_METHOD’, ‘ftpext’); define(‘FTP_BASE’, ‘$install_dir’); define(‘FTP_USER’, ‘apache’); define(‘FTP_PASS’, ‘$ftp_password’); define(‘FTP_HOST’, ‘127.0.0.1’); define(‘FTP_SSL’, false); EOF

cat << EOF >> $install_dir/.htaccess # BEGIN WordPress

RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index\.php$ – [L] RewriteCond % !-f RewriteCond % !-d RewriteRule . /index.php [L]

# END WordPress EOF

chown apache: $install_dir -R

##### Set WP Salts grep -A50 ‘table_prefix’ $install_dir/wp-config.php > /tmp/wp-tmp-config /bin/sed -i ‘/**#@/,/$p/d’ $install_dir/wp-config.php /usr/bin/lynx –dump -width 200 https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ >> $install_dir/wp-config.php /bin/cat /tmp/wp-tmp-config >> $install_dir/wp-config.php && rm /tmp/wp-tmp-config -f /usr/bin/mysql -u root -e “CREATE DATABASE $db_name” /usr/bin/mysql -u root -e “GRANT ALL PRIVILEGES ON $db_name.* to ‘”$db_user”‘@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘”$db_password”‘;”

Display generated passwords to log file. echo “Database Name: ” $db_name echo “Database User: ” $db_user echo “Database Password: ” $db_password echo “Mysql root password: ” $mysqlrootpass echo “FTP Password: ” $ftp_password
 هرچند احتیاجی پیدا نخواهید کرد اما میتوانید گواهینامه دیتا بیس را در انتهای  فایل tmp/firstboot.log  پس از نصب بازیابی کنید.و همچنین پیشنهاد میشود که فایل /tmp/firstboot.log  بالای نصب را حذف کنید شما قادر خواهید بود که در http://yourip به نصبتان دسترسی پیدا کنیدتوجه:این اسکریپ در CentOS 6 راه اندازی میشود