نصب ownCloud 7 روی CentOS 6 با Nginx w/ SSL, and PHP-FPM, PGSQL

آموزش نصب ownCloud 7 روی CentOS 6 با Nginx w/ SSL, and PHP-FPM, PGSQLشما میتوانید در منطقه اسکریپ راه اندازی کنترل پنل اسکریپ زیر را کپی پییس کنیداین اسکریپ راه اندازی ورژن جدید ownCloud را نصب خواهد کرد که شامل تمامی پکیج های لازم برای راه اندازی گسترش سرور است

#/bin/sh #####Generate Database Credentials db_name=”oc`date +%s`” sleep 1 db_user=”oc`date +%s`” sleep 1 db_password=`date |md5sum |cut -c ‘1-12’` ip_addr=$(ifconfig | grep -v ‘127.0.0.1’ | sed -n ‘s/.*inet addr:\([0-9.]\+\)\s.*//p’) ##### Open firewall for http and SSL iptables -F iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 22 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp -m tcp –dport 443 -j ACCEPT /etc/init.d/iptables save /etc/init.d/iptables restart #### Remove any installed versions on mysql and enable proper php repo yum -y remove mysql* mysql-server mysql-devel mysql-libs rpm -ivh http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm rpm -ivh http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm rpm -ivh http://yum.postgresql.org/9.3/redhat/rhel-6-i386/pgdg-centos93-9.3-1.noarch.rpm sed -i ‘/\[remi\]/,/^ *\[/ s/enabled=0/enabled=1/’ /etc/yum.repos.d/remi.repo sed -i ‘/\[remi-php56\]/,/^ *\[/ s/enabled=0/enabled=1/’ /etc/yum.repos.d/remi.repo #### Enable latest nginx repo touch /etc/yum.repos.d/nginx.repo cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/nginx.repo [nginx] name=nginx repo baseurl=http://nginx.org/packages/centos/”$releasever”/”$basearch”/ gpgcheck=0 enabled=1 EOF #### Install Nginx and pgsql yum -y update yum -y install nginx postgresql93 postgresql93-libs postgresql93-server wget php-fpm php-gd php-ldap php-pear php-xml php-xmlrpc php-magickwand php-magpierss php-mbstring php-mcrypt php-shout php-snmp php-soap php-tidy php-pgsql php-pdo service postgresql-9.3 initdb service postgresql-9.3 start chkconfig postgresql-9.3 on /etc/init.d/nginx start chkconfig nginx on /etc/init.d/nginx stop #### Set Database Credentials and Create Database su – -c “psql” postgres << EOF CREATE USER $db_user WITH PASSWORD ‘$db_password’; CREATE DATABASE $db_name OWNER $db_user ENCODING ‘UTF8’; GRANT ALL PRIVILEGES ON DATABASE $db_name TO $db_user; EOF #### Apply PHP settings sed -i ‘/post_max_size/c\post_max_size = 2G’ /etc/php.ini sed -i ‘/cgi.fix_pathinfo/c\cgi.fix_pathinfo = 0’ /etc/php.ini sed -i ‘/upload_max_filesize/c\upload_max_filesize = 2G’ /etc/php.ini sed -i ‘/date.timezone/c\date.timezone = “UTC”‘ /etc/php.ini #### Set NGINX and PGSQL settings chkconfig php-fpm on /etc/init.d/php-fpm start sed -i ‘0,/ident/! {0,/ident/ s/ident/md5/}’ /var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf sed -i ‘0,/ident/! {0,/ident/ s/ident/md5/}’ /var/lib/pgsql/9.3/data/pg_hba.conf cd /etc/nginx mkdir -p cert cd conf.d touch oc.conf cat <<EOF >oc.conf upstream php-handler { server 127.0.0.1:9000; #server unix:/var/run/php5-fpm.sock; } server { listen 80; server_name $ip_addr; return 301 https://$server_name$request_uri; # enforce https } server { listen 443 ssl; server_name $ip_addr; ssl_certificate /etc/nginx/cert/server.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/cert/server.key; # Path to the root of your installation root /var/www/owncloud/; client_max_body_size 10G; # set max upload size fastcgi_buffers 64 4K; rewrite ^/caldav(.*)$ /remote.php/caldav\ redirect; rewrite ^/carddav(.*)$ /remote.php/carddav\ redirect; rewrite ^/webdav(.*)$ /remote.php/webdav\ redirect; index index.php; error_page 403 /core/templates/403.php; error_page 404 /core/templates/404.php; location = /robots.txt { allow all; log_not_found off; access_log off; } location ~ ^/(data|config|\.ht|db_structure\.xml|README) { deny all; } location / { # The following 2 rules are only needed with webfinger rewrite ^/.well-known/host-meta /public.php?service=host-meta last; rewrite ^/.well-known/host-meta.json /public.php?service=host-meta-json last; rewrite ^/.well-known/carddav /remote.php/carddav/ redirect; rewrite ^/.well-known/caldav /remote.php/caldav/ redirect; rewrite ^(/core/doc/[^\/]+/)$ \/index.html; try_files $uri $uri/ index.php; } location ~ ^(.+?\.php)(/.*)?$ { try_files \ = 404; include fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root\; fastcgi_param PATH_INFO \; fastcgi_param HTTPS on; fastcgi_pass php-handler; } # Optional: set long EXPIRES header on static assets location ~* ^.+\.(jpg|jpeg|gif|bmp|ico|png|css|js|swf)$ { expires 30d; # Optional: Do not log access to assets access_log off; } } EOF ####Generate Self-signed SSl cert cd .. cd cert openssl req -x509 -nodes -sha384 -days 3650 -newkey rsa:4096 -keyout server.key -out server.crt -subj “/” chmod 600 server.key chmod 600 server.crt ####Download and extract ownCloud software cd /var/www wget –no-check-certificate https://download.owncloud.org/community/owncloud-7.0.2.tar.bz2 tar xjf owncloud-7.0.2.tar.bz2 mkdir -p owncloud/data touch owncloud/config/autoconfig.php cat << EOF >> owncloud/config/autoconfig.php <?php $AUTOCONFIG = array( “dbtype” => “pgsql”, “dbname” => “$db_name”, “dbuser” => “$db_user”, “dbpass” => “$db_password”, “dbhost” => “localhost”, “dbtableprefix” => “”, “directory” => “/var/www/owncloud/data”, ); EOF chmod 770 owncloud/data chmod 777 owncloud/config/ chown -R root:apache owncloud rm -rf owncloud-7.0.2.tar.bz2 /etc/init.d/postgresql-9.3 restart /etc/init.d/nginx start ######Display generated passwords to log file. echo “Database Name: ” $db_name echo “Database User: ” $db_user echo “Database Password: ” $db_password

echo “Visit your ownCloud at https://”$ip_addr

 پس از نصب اسکریپ شما میتوانید به  ownCloud  خود دسترسی پیدا کنید و اکانت ادمین خود را در https://youripaddress بسازید در صفحه اول به شما گفته میشود که شما در حال استفاده از SQLite, هستید اما سرور درحال حاظر برای استفاده از PGSQL کانفیگ شده است  این در  VM با 512MB  RAM تست شده وکار کرده است اما شما ممکن است بخواهید چیزی بزرگتر بخواهید یا یک فایل جایگزین برای عملکرد بهتر ایجاد کنید دارای ssl با تاییدیه داخلی است.اما اگر مایل باشید میتوانید عوض کنید اما یادتان باشد که گواهینامه دیتا بیس خود را بازیابی کنید ( tail /tmp/firstboot.log) و فایلی را که یک بار قرار دادید را حذف کنید.