دستورات لینوکسی مربوط به lsof

با استفاده از مجموعه دستورات isof می توانید در لینوکس اطلاعات دقیقی در مورد اتصالات شبکه بر قرار و یا پورت های مورد استفاده یا باز و … اطلاعاتی دریافت کنید. چند دستور را برای…