کیفیت را با منابع اختصاصی تجربه کنید

بدون محدودیت IO حداکثر کیفیت را تجربه خواهید کرد

سرور مجازی حرفه ای 2048MB 18 Available

منابع اختصاصی

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR3 رم
 • 25GB / SSD هارد
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • روند تازه دیتاسنتر
 • 1000Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 4096MB 1 Available

منابع اختصاصی

 • 3 core پردازنده
 • 4096MB DDR3 رم
 • 40GB / SSD هارد
 • 400GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • روند تازه دیتاسنتر
 • 1000Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 6144MB 2 Available

منابع اختصاصی

 • 4 core پردازنده
 • 6144MB DDR3 رم
 • 60GB / SSD هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • روند تازه دیتاسنتر
 • 1000Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 8196MB 4 Available

منابع اختصاصی

 • 4 core پردازنده
 • 8196MB DDR3 رم
 • 90GB / SSD هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • روند تازه دیتاسنتر
 • 1000Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 12288MB 3 Available

منابع اختصاصی

 • 4 core پردازنده
 • 12288MB DDR3 رم
 • 130GB / SSD هارد
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • روند تازه دیتاسنتر
 • 1000Mb/Ps آپلینک