هارد سرور RAID-10 بوده و به صورت موازی از سرور شما بک آپ گرفته می شود.

امنیت دیتا شما در اثر سوختن هارد 100% حفظ می شود!

سرور مجازی امنیتی 2048MB (روند تازه) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR3 رم
 • 25GB / HDD-RAID10 هارد
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 2048MB (برج میلاد) 5 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR3 رم
 • 25GB / HDD-RAID10 هارد
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک داخلی ایران
 • 1Gb/ps آپلینک خارج از ایران
سرور مجازی امنیتی 4096MB (روند تازه) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 3 core پردازنده
 • 4096MB DDR3 رم
 • 40GB / HDD-RAID10 هارد
 • 400GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 4096MB (برج میلاد) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 3 core پردازنده
 • 4096MB DDR3 رم
 • 40GB / HDD-RAID10 هارد
 • 400GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 6144MB (روند تازه) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 6144MB DDR3 رم
 • 60GB / HDD-RAID10 هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 6144MB (برج میلاد) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 6144MB DDR3 رم
 • 60GB / HDD-RAID10 هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 8196MB (روند تازه) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 8196MB DDR3 رم
 • 90GB / HDD-RAID10 هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 8196MB (برج میلاد) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 8196MB DDR3 رم
 • 90GB / HDD-RAID10 هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک داخلی
سرور مجازی امنیتی 12288MB (روند تازه) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 12288MB DDR3 رم
 • 130GB / HDD-RAID10 هارد
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • دارد (نیاز به درخواست فعال سازی) بک آپ هفتگی خودکار
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی امنیتی 12288MB (برج میلاد) 3 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 12288MB DDR3 رم
 • 130GB / HDD-RAID10 هارد
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • دارد (نیاز به درخواست فعال سازی) بک آپ هفتگی خودکار
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • آسیاتک دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک