حداکثر سرعت هارد بدون محدودیت I/O

سرور مجازی حرفه ای 2048MB (روندتازه) 5 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR3 رم
 • 25GB / SSD هارد
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 2048MB (پارس آنلاین) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 2 core پردازنده
 • 2048MB DDR4 رم
 • 25GB / SSD هارد
 • 200GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 4096MB (روندتازه) 5 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 3 core پردازنده
 • 4096MB DDR3 رم
 • 40GB / SSD هارد
 • 400GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 4096Mb (پارس آنلاین) 3 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 4096MB DDR4 رم
 • 40GB / SSD هارد
 • 400GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/ps آپلینک داخلی ایران
 • 1Gb/ps آپلینک خارج از ایران
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (روندتازه) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 6144MB DDR3 رم
 • 60GB / SSD هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 6144MB (پارس آنلاین) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 6144MB DDR4 رم
 • 60GB / SSD هارد
 • 600GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 8196Mb (روندتازه) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 8196MB DDR3 رم
 • 90GB / SSD هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 8196MB (پارس آنلاین) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 8196MB DDR4 رم
 • 90GB / SSD هارد
 • 800GB ترافیک ماهیانه
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (روندتازه) 4 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 4 core پردازنده
 • 12288MB DDR3 رم
 • 130GB / SSD هارد
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • دارد بک آپ هفتگی خودکار
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • روند تازه دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 100Mb/Ps آپلینک
سرور مجازی حرفه ای 12288MB (پارس آنلاین) 2 موجود است

پنل مشاهده مصرف ترافیک
منابع اختصاصی و اشتراکی
ارائه کنسول آنلاین
امکان تعویض سیستم عامل توسط کاربر
ریست توسط کاربر
روشن کردن توسط کاربر

 • 6 core پردازنده
 • 12288MB DDR4 رم
 • 130GB / SSD هارد
 • 1000GB ترافیک ماهیانه
 • دارد بک آپ هفتگی خودکار
 • 99.98% تضمین پایداری
 • دارد پنل ریستارت و مشاهده منابع
 • پارس آنلاین دیتاسنتر
 • KVM مجازی ساز
 • 99.99% تضمین پایداری داخل ایران
 • 99.95% تضمین پایداری خارج ایران
 • 1Gb/Ps آپلینک