فرانسه هارد SATA3 (استورج )

سرور مجازی 2048MB 4 موجود است
 • 2 هسته پردازنده
 • 2048MB DDR4 رم
 • 40GB هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 99.99% تضمین پایداری
 • ESXI/KVM مجازی ساز
سرور مجازی 4096MB 5 موجود است
 • 2 هسته پردازنده
 • 4096MB DDR4 رم
 • 100GB هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gb/ps پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • ESXI/KVM مجازی ساز
سرور مجازی 6144MB 1 موجود است
 • 2 هسته پردازنده
 • 6144MB DDR4 رم
 • 200GB هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gb/ps پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • ESXI/KVM مجازی ساز
سرور مجازی 8192MB 5 موجود است
 • 3 هسته پردازنده
 • 8192MB DDR4 رم
 • 250GB هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gb/ps پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • ESXI/KVM مجازی ساز
سرور مجازی 12288MB 3 موجود است
 • 4 هسته پردازنده
 • 12288MB DDR4 رم
 • 300GB هارد
 • نامحدود ترافیک
 • 1Gb/ps پهنای باند
 • 99.99% تضمین پایداری
 • ESXI/KVM مجازی ساز