لوگو

آموزش نصب NodeJS و Express برروی CentOS

آموزش نصب NodeJS و Express برروی CentOS

این اموزش به شما نشان میدهد که چگونه  Node.js و Express.js برروی CentOS 6 (یا CentOS 7) نصب کنید شما میتوانید از Node.js برای ساخت سریع برنامه های وب با JavaScript استفاده کنید.نصب بسیار آسان است فقط مراحل زیر را دنبال کنید بیشتر کار توسط YUM package manager برای شما انجام شده است

1. Download Node.js

cd /tmp
curl -sL https://rpm.nodesource.com/setup | bash

2. Install Node.js

yum install -y nodejs

3. Install build tools

 yum install gcc-c++ openssl-devel make

4. Install Express.js

 npm install -g express-generator

5. Create a non-privileged user

useradd username
 passwd username

6. Create a project

 express expressproject
 cd expressproject
 npm install

If all went well, you should see something similar to this:

 > expressproject@0.0.0.0 start /exampleuser/expressproject
 > node ./bin/www

To fully test it, launch your web-browser and type the IP address of your VPS at port 3000 in the URL bar. It should look similar to this (replace 0.0.0.0 with your VPS IP):

 http://0.0.0.0:3000

When you navigate to that URL, you will see the message Welcome to Express on the page.